Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.01/21.01.2021 privind dezmembrare teren
Hotărârea nr.02/26.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.03/29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.05/29.01.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.06/29.01.2021 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.07/29.01.2021 privind procedura de vânzare a terenului în suprafață de 862 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, situat administrativ în intravilanul satului Forăști, comuna Gropnița
Hotărârea nr.08/29.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT GROPNIȚA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.09/29.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare
Hotărârea nr.10/29.01.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante de la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza admnistrativ-teritorială a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.11/29.01.2021 privind aprobarea statului de funcții al UAT Gropnița
Hotărârea nr.12/29.01.2021 privind alocarea sumei de 124.000 de lei din excendentul bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.13/09.02.2021 privind transportul public județean de persoane pe raza Comunei Gropnița
Hotărârea nr.14/09.02.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate în comuna Gropnița, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.15/09.02.2021 privind realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice pentru clădirea Școlii Profesionale Gropnița din satul Gropnița, Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.16/09.02.2021 privind aprobarea unor măsuri legate de colectarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în Comuna Gropnița
Hotărârea nr.17/09.02.2021 cu privire la aprobarea contractării și implementării proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.18/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 1000mp situat în sat/com Gropnița, județ Iași, T13/2, P A219/1, CF 61626
Hotărârea nr.19/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 54985mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P 321, CF 61157
Hotărârea nr.20/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 2574mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P318/8, CF61578
Hotărârea nr.21/24.02.2021 privind aprobarea investiției: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.22/24.02.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2733/04.06.2020 de concesiune pășune
Hotărârea nr.23/17.03.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.24/31.03.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.25/31.03.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin actul adițional nr.41
Hotărârea nr.26/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.27/31.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 548/05.03.2003
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași - Anexa 3
Hotărârea nr.29/12.04.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.30/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.31/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții care se înaintează Primarului comunei Gropnița spre emitere
Hotărârea nr.32/23.04.2021 privind aprobarea procedurilor de sistem legate de SNA la nivelul UAT Gropnița
Hotărârea nr.33/23.04.2021 privind anularea procedurii de licitație publică inițiată în vederea concesionării unor suprafețe din domeniul public al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.34/23.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Hotărârea nr.35/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2021
Hotărârea nr.36/23.04.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.37/23.04.2021 privind aprobarea procedurii interne de selectare, angajare și salarizare a personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
Hotărârea nr.38/23.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.39/23.04.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.40/23.04.2021 privind stabilirea unei taxe speciale
Hotărârea nr.41/23.04.2021 privind revocarea HCL nr. 28/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.42/19.05.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.43/19.05.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.44/19.05.2021 privind aprobarea unității de implementare a proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/827/5/2/139881 „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.45/07.06.2021 privind vânzarea terenului în suprafață de 600 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc 548/2, CF 93, situat administrativ în intravilan satului Forăști, Comuna Gropnița
Hotărârea nr.46/07.06.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.47/2021 Anexa 1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Gropnița, județul Iași” cod SMIS 144671
Hotărârea nr.53/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.54/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.55/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.56/30.06.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr.31/2021 privind aprobarea Regulamentului privind proiectele de dispoziții
Hotărârea nr.57/30.06.2021 privind aprobarea achiziționării unui tocător pentru spații verzi
Hotărârea nr.58/05.07.2021 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gropnița nr. 23 din 17 martie 2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.59/22.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.60/22.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.61/22.07.2021 privind aprobarea acordării loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.62/22.07.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.63/22.07.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița în vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Hotărârea nr.64/22.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița județul Iași
Hotărârea nr.65/05.08.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.66/05.08.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Hotărârea nr.67/05.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.68/05.08.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare în proiectul Gloria
Hotărârea nr.69/23.09.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.70/23.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.71
Hotărârea nr.72/Anexă
Hotărârea nr.73/23.09.2021 privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului „Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comunele Erbiceni, Focuri, Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.74/23.09.2021 privind realizarea investiției „Locuri de casă în satul Bulbucani, comuna Gropnița, județul Iași pentru tinerii din comuna Gropnița”
Hotărârea nr.75
Hotărârea nr.76
Hotărârea nr.77
Hotărârea nr.78/21.10.2021 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009 consolidat
Hotărârea nr.79/21.10.2021
Hotărârea nr.80/21.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în Comuna Gropnița, județul Iași” și a devizului general aferent acestei investiții
Hotărârea nr.81/21.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare în Comuna Gropnița, județul Iași” și a devizului general aferent acestei investiții
Hotărârea nr.82/21.10.2021 privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru IMPLEMENTAREA CAMPANIEI DE INFORMARE/CONȘTIENTIZARE și COLECTARE DEEE „Comune Curate - Gropnița”
Hotărârea nr.83/21.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.84/21.10.2021 privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Gropnița pentru concursul organizat în vederea desemnării directorului Școlii Profesionale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.85/21.10.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr.80/2021 privind investiția Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.86/02.11.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în Comuna Gropnița, județul Iași” și a devizului general aferent acestei investiții
Hotărârea nr.87/02.11.2021 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Gropnița, județul Iași, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini, Studiul de oportunitate, a dării în administrare al Serviciului de Iluminat Public și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente
Hotărârea nr.88/
Hotărârea nr.89/23.11.2021 privind acordarea cu titlu gratuit pe bază de contract de folosință gratuită a spațiilor din Dispensarul Medical aflate în patrimoniul public al U.A.T. Gropnița, județul Iași, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de natură medicală, aflat în patrimoniul privat al U.A.T. Gropnița, județul Iași, Centrului de Permanență Gropnița
Hotărârea nr.90/23.11.2021 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.91/23.11.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 1939/15.06.2015
Hotărârea nr.92/23.11.2021 privind aprobarea modificării anexei nr.1 a HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale, pe anul 2022, în sensul actualizării impozitelor pentru vehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Hotărârea nr.93
Hotărârea nr.94
Hotărârea nr.95
Hotărârea nr.96
Hotărârea nr.97/23.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.98/23.11.2021 privind aprobarea realizării investiției Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Gropnița, județul Iași

Vizualizari: 89
Data creare: 21-02-2021 22:26:18

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.02/29.01.2020 privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține într-o gospodărie de către beneficiari de ajutor social
Hotărârea nr.03/29.01.2020 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.05/29.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.06/29.01.2020 prin care se ia act de demisia consilierului local Mănescu Petrică și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr.07/29.01.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gropnița în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.08/29.01.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.34
Hotărârea nr.09/29.01.2020 privind validarea consilierului local Lopatnicu Cătălin, declarat următorul supleant la alegerile autorităților publice locale din 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat, care va ocupa locul vancant ca urmare a încetării mandatului domnului consilier Mănescu Petrică în urma demisiei acestuia
Hotărârea nr.10/29.01.2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gropnița, precum și a componenței acestora
Hotărârea nr.11/29.01.2020 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe din comuna Gropnița, județul Iași în vederea extinderii rețelelor electrice
Hotărârea nr.12/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2020
Hotărârea nr.13/20.02.2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.14/20.02.2020 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2020
Hotărârea nr.15/20.02.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.16/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.35
Hotărârea nr.17/20.02.2020 pentru aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2138/10.05.2019
Hotărârea nr.18/20.02.2020 privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol și Registrului Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.19/20.02.2020 pentru aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2142/2019
Hotărârea nr.20/20.02.2020 pentru aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2135/10.05.2019
Hotărârea nr.21/20.02.2020 privind pășunea comunală a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.22/20.02.2020 de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la investiția „Extindere școală profesională Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași” Finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”
Hotărârea nr.23/20.02.2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.24/20.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.26/02.03.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.27/23.03.2020 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.28/24.03.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.29/24.03.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.30/24.03.2020 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2020
Hotărârea nr.31/16.04.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției cofinanțării obiectivele de investiții legate de extindere rețea electrică în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.32/16.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului de Asistență Socială din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.33/16.04.2020 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.34/16.04.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.35/16.04.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.36/16.04.2020 privind aprobarea investiției „Modernizarea și Eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.37/23.04.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 195,094ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Neamț
Hotărârea nr.38/30.04.2020 privind instituirea și administrarea taxei speciale de pășunat în comuna Gropnița
Hotărârea nr.39/30.04.2020 privind componența comisiei privind organizarea și evaluarea ofertelor la licitația din 15 mai 2020
Hotărârea nr.40/20.05.2020 privind aprobarea modificării bugetului de stat al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.41/20.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Reabilitare drumuri sătești în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.42/20.05.2020 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2235/01.07.2016 de concesiune pășune
Hotărârea nr.43/20.05.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.44/20.05.2020 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36
Hotărârea nr.45
Hotărârea nr.46/20.05.2020 privind inventarul domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.47/20.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gropnița în AGA ADIS IAȘI în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS IAȘI să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
Hotărârea nr.48/20.05.2020 privind acordarea avizului consultativ al AGA Arsacis pentru studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeșul Iași, în perioada 2014-2020”
Hotărârea nr.49
Hotărârea nr.50/12.06.2020 Aprobarea participării comunei Gropnița pentru depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjești în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) Apel de proiecte AP5/ Pl 9.vi/OS 5.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de pâna la 20000 locu
Hotărârea nr.51/12.06.2020 pentru revocarea Hotărârii nr. 39 din 2020
Hotărârea nr.52/12.06.2020 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie
Hotărârea nr.53/12.06.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 60990
Hotărârea nr.54/03.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.55/03.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.60/13.07.2020 privind trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.63/22.07.2020 cu privire la aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni” ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte: Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală
Hotărârea nr.64/22.07.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.65/22.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare
Hotărârea nr.66/22.07.2020 cu privire la aprobarea actualizării titlului obiectivului de investiții - „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.67/22.07.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.68/26.07.2020 privind aprobarea aderării UAT județul Iași prin Consiliul Județean Iași la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Comun Gaz N-E Iași și completarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Comun Gaz N-E Iași
Hotărârea nr.69/31.08.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.70/31.08.2020 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.71/31.08.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal din comuna Gropnița
Hotărârea nr.72/31.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.73/31.08.2020 privind realizarea investiției „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local din comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.74/31.08.2020 privind aprobarea unor măsuri legate de obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD-EST - AXA Rutieră strategică 1: Iași - Suceava” pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.75/31.08.2020 privind Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.76/31.08.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.77/07.09.2020 privind indicatorii tehnico-economici ai investiției „Dezvoltarea infrastructurii sportive în comuna Gropnița, județul Iași” finanțate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în Romania
Hotărârea nr.78/22.09.2020 privind abrograrea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr.78/2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.79/22.09.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.80/22.09.2020 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gropnița, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.81/22.09.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61114
Hotărârea nr.82/02.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.83/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.84/02.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.85/02.11.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.86/02.11.2020 privind implementarea a două proiecte impuse de pandemia de COVID 19
Hotărârea nr.87/02.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.88/02.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
Hotărârea nr.89/02.11.2020 privind desemnarea domnului Badic Marian și a domnului Roibu Gabriel drept reprezentanți ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Gropnița, respectiv în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Profesionale Gropnița
Hotărârea nr.90/02.11.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61562
Hotărârea nr.91/02.11.2020 privind concesionarea prin licitație publică a două suprafețe de teren aflate în patrimoniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.92/27.11.2020 privind domeniul public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.93/27.11.2020 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.94/27.11.2020 privind domeniul public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.95/27.11.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.96/27.11.2020 privind veniturile potențiale ale beneficiarilor de venit minim garantat
Hotărârea nr.97/27.11.2020 privind domeniul public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.98/27.11.2020 privind actualizarea Structurii Comunitare Consultative
Hotărârea nr.99/18.12.2020 privind validarea Dispoziției primarului comunei nr. 308 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.100/18.12.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.101/18.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare preliminare pe anul 2020
Hotărârea nr.102/18.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
Hotărârea nr.103/18.12.2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.104/18.12.2020 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.105/18.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.106/18.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
Hotărârea nr.107/18.12.2020 privind aprobarea: realizării obiectivului de investiții - Extindere rețea electrică în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.108/18.12.2020 privind realizarea ghișeului virtual de plăți la nivelul UAT - Comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.109/18.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.40
Hotărârea nr.110/18.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița
Hotărârea nr.111/22.12.2020 pentru validarea Dispoziției primarului comunei nr.314 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.112/22.12.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.113/22.12.2020 de aprobare a actualizării indicatorilor tehnico-economici reprezentând introducerea dotărilor la investiția „Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași”

Vizualizari: 290
Data creare: 29-01-2020 10:18:56

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019

  

Documente pdf
Hotărârea nr.04/28.01.2019 privind acordul de principiu pentru cumpărarea terenului în suprafață de 9900 mp identificat în Tarlaua 16, situat administrativ în intravilan satului Gropnița, comuna Gropnița
Hotărârea nr.13/24.02.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției "Construire Școală Primară în sat Mălăești, comuna Gropnița, județul Iași" finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.14/24.02.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției "Construire grădiniță cu program normal în sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași" finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.15/24.02.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției "Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași" finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.16/24.02.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției "Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală primară în sat Singeri" finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.17/24.02.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției "Extindere școală profesională Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași" finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul "Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.11/24.02.2019 de aprobare a participării comunei Gropnița la implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) Apel de proiecte Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Hotărârea nr.1/09.01.2019 de aprobare definitivă a deficitului Secțiunii de Dezvoltare cu excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2018
Hotărârea nr.2/28.01.2019 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.3/28.01.2019 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 60882
Hotărârea nr.5/28.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.6/28.01.2019 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2019
Hotărârea nr.7/28.01.2019 privind stabilirea, denumirea și avizarea stațiilor de pe traseele transportului public județean de călători prin curse regulate
Hotărârea nr.8/24.02.2019 privind pășunea comunală a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.9/24.02.2019 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului consilierului local Șarban Paul și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr.10/24.02.2019 privind aprobarea Normei Interne a U.A.T. Gropnița, județul Iași privind procedura simplificată proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art.7 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Hotărârea nr.25/12.04.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, cât și a documentației de atribuire a pășunii comunale în suprafață de 781,3238 ha, evidențiată în inventarul domeniului public și privat al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.27/22.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2019
Hotărârea nr.28/22.04.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.29/22.04.2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.30/22.04.2019 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.32/08.05.2019 privind realizarea investiției „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local, tronson 3 în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.33/08.05.2019 privind realizarea investiției „Împrejmuire și dotare piață agroalimentară în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.34/24.05.2019 privind aprobarea Codului de etică și de integritate al funcționarilor publici și a personalului contractual din comuna Gropnița
Hotărârea nr.35/24.05.2019 privind Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.36/24.05.2019 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.37/24.05.2019 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61014
Hotărârea nr.38/24.05.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.39/24.05.2019 privind acordare loturi pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.40/24.05.2019 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr.15/2003 în anul 2019
Hotărârea nr.41/24.05.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a pășunii comunale în suprafață de 737,4316 ha, evidențiată în inventarul domeniului public și privat al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.42/24.05.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea nr.43/24.05.2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Gropnița a proiectului „Program integrat de măsuri de intervenție în Comunitatea Marginalizată Rediu Prăjeni" (PIM - Rediu Prăjeni) ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Hotărârea nr.44/24.05.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegarare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr.45/24.05.2019 privind acordarea mandatelor speciale reprezentatului UAT Gropnița în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS, în numele și pe seama UAT Gropnița revocările Hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor ARSACIS nr.19,respectiv 20/14.06.2018
Hotărârea nr.46/24.05.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.31
Hotărârea nr.48/10.06.2019 privind actualizarea HCL nr.4/29.01.2018 privind implicarea comunei Gropnița, județul Iași în proiectul denumit „Dezvoltarea infrastructurii sportive în comuna Gropnița, județul Iași" în cadrul Măsurii M7 „Dezvoltare locală în Regiunea Rediu Prăjeni" - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Regiunea Rediu - Prăjeni"
Hotărârea nr.49/28.06.2019 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.50/28.06.2019 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.51/28.06.2019 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 iulie-30 septembrie 2019
Hotărârea nr.52/12.07.2019 de actualizare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare a investiției „Construire dispensar medical în comuna Gropnița, judetul Iași" finanțat de MDRAP, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.53/25.07.2019 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.54/25.07.2019 privind aprobare organigramă și stat de funcții ale Primăriei comunei Gropnița
Hotărârea nr.55/25.07.2019 pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
Hotărârea nr.56/24.07.2019 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.57/08.08.2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr.1379/2018
Hotărârea nr.61/25.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.63/02.09.2019 privind realizarea investiției „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local, tronson 3 în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.64/02.09.2019 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.65/02.09.2019 pentru aprobarea modificării H.C.L. nr.5/2012
Hotărârea nr.66/02.09.2019 privind aprobarea inițierii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investiții - „Reabilitare drumuri sătești în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.67/10.09.2019 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.68/10.09.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după cheltuielile neprevăzute la obiectivul „Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, judetul Iași" finanțat de MDRAP, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.69/30.09.2019 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.70/30.09.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de lucrări a investiției „Construire dispensar medical în comuna Gropnița, judetul Iași" finanțat de MDRAP, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.71/30.09.2019 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2019
Hotărârea nr.72/30.09.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea publică și privată a comunei Gropnița
Hotărârea nr.73/30.09.2019 privind aprobarea inițierii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investiții - „Construire așezământ cultural comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.74/30.09.2019 privind desemnare domnului Chirilă Sergiu drept reprezentant al C.L. în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Gropnița și a domnului Boboc Vasile drept reprezentant al C.L. în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Profesionale Gropnița
Hotărârea nr.75/30.09.2019 privind actualizare inventar domeniu public (Partea I)
Hotărârea nr.75/30.09.2019 privind actualizare inventar domeniu public (Partea a II-a)
Hotărârea nr.76/30.09.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.77/30.09.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.78/30.09.2019 privind aprobarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență în comuna Gropnița
Hotărârea nr.86/06.11.2019 privind predarea către M.D.R.A.P. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.87/06.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.88/14.11.2019 privind predarea către M.D.R.A.P. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I" S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect TIP - „Sală de sport cu tribună 180 locuri în sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.89/14.11.2019 cu privire la aprobarea actualizării titlului obiectivului de investiții - „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.90/14.11.2019 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61046
Hotărârea nr.91/14.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției „Extindere,reabilitare, modernizare și dotare școală primară în sat Sîngeri, comuna Gropnița, județul Iași", Finanțat de M.D.R.A.P. prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.92/14.11.2019 privind rectificarea bugetului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.93/14.11.2019 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.96/28.11.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.97/28.11.2019 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.99/28.11.2019 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr.100/28.11.2019 privind predarea către M.L.P.D.A. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect TIP - Sală de sport cu tribună 180 de locuri, comuna Gropnița, Școala cu clasele I-X sat Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.102/09.12.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând actualizarea valorii investiției „Construire grădiniță cu program normal în sat Gropnița, comuna Gropnița, judetul Iași" finanțat de MDRAP, prin: Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc"
Hotărârea nr.79/30.09.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Gropnița
Hotărârea nr.95/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Gropnița

Vizualizari: 213
Data creare: 15-03-2019 21:37:40

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/16.01.2018 privind implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii sportive în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.02/29.01.2018 privind modificarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.03/29.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2018 privind implicarea comunei Gropnița, județul Iași în proiectul denumit "Dezvoltarea intrastucturii sportive în comuna Gropnița, județul Iași" în cadrul Măsurii M7 "Dezvoltare locală în Regiunea Rediu Prăjeni" - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Regiunea Rediu - Prăjeni
Hotărârea nr.05/29.01.2018 privind dezmembrarea imobilelor cu număr cadastral 60906 și 60399
Hotărârea nr.06/17.02.2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Aanei Petrică Adrian și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr.07/17.02.2018 privind validarea unui mandat de consilier local
Hotărârea nr.08/17.02.2018 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gropnița, precum și a componenței acestora
Hotărârea nr.09/17.02.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași
Hotărârea nr.10/17.02.2018 privind pășunea comunală a Comunei Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.11/17.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2018
Hotărârea nr.12/17.02.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.13/17.02.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
Hotărârea nr.14/17.02.2018 pentru revocarea Hotărârii nr.104 din 28.08.2017
Hotărârea nr.15/17.02.2018 privind aprobarea Procesului verbal al rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.16/02.03.2018 privind aprobarea schimbării destinației a două terenuri și predării de principiu către Consiliul Județean Iași
Hotărârea nr.17/02.03.2018 privind aprobarea schimbării destinației sediului Școlii Forăști din satul Forăști, comuna Gropnița, județul Iași și predării de principiu a imobilului către Consiliul Județean Iași, prin modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gropnița nr. 106/2017
Hotărârea nr.18/02.03.2018 pentru aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 1745/2017
Hotărârea nr.19/09.03.2018 privind alegere președinte de ședință pentru ședința din 09.03.2018
Hotărârea nr.20/09.03.2018 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2229/2016
Hotărârea nr.21/09.03.2018 privind închirierea prin licitație publică a pajiștei aflate în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.22/09.03.2018 privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2224/2016
Hotărârea nr.23/29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23
Hotărârea nr.24/29.03.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 24
Hotărârea nr.25/29.03.2018 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
Hotărârea nr.26/29.03.2018 privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019
Hotărârea nr.27/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.28/29.03.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei comunei Gropnița
Hotărârea nr.29/29.03.2018 privind aprobarea achiziționării, instalării și utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Gropnița
Hotărârea nr.30/29.03.2018 referitoare la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
Hotărârea nr.31/29.04.2018 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2018
Hotărârea nr.32/29.04.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Gropnița pentru anul 2018
Hotărârea nr.33/29.04.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul comisiei de licitație pentru închirierea pajiștei aflate în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.34/16.04.2018 privind aprobarea schimbării destinației unei părți din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Școala Forăști din satul Forăști, comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.35/16.04.2018 privind aprobarea predării în proprietatea Consiliului Județean Iași și administrarea DGASPC Iași a unei părți din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Școala Forăști din satul Forăști, comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.36/25.04.2018 privind modificarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.37/25.04.2018 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL nr.97/ 29.11.2013 doamnei Romaniuc Corina
Hotărârea nr.38/25.04.2018 privind acordarea unui lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.39/25.04.2018 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 108/2017 privind acordarea cu titlu gratuit al unui imobil
Hotărârea nr.40/25.04.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.41/25.04.2018 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Gropnița către S.C. SALUBRIS S.A. Iași, pentru perioada 1.05.2018 - 1.05.2019
Hotărârea nr.42/25.04.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.43/25.04.2018 privind acordarea unui lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.44/25.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Gropnița în domeniul public al Consiliului Județean Iași și administrarea DGASPC Iași a unor părți din imobilul în care și-a desfășurat activitatea Școala Forăști, comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.45/25.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.46/25.05.2018 privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren de 2,50 ha situat în T31/1, P321
Hotărârea nr.47/25.05.2018 privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de 3358 mp din intravilanul satului Gropnița, comuna Gropnița, inventariată în patrimoniul privat al comunei Gropnița la pozițiile 131 și 132
Hotărârea nr.48/25.05.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.49/25.05.2018 privind acordarea unui lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.50/25.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.51/25.05.2018 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.26
Hotărârea nr.52/27.06.2018 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.53/27.06.2018 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea închirierii unei suprafețe de teren situat în intravilanul satului Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.54/27.06.2018 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 2018
Hotărârea nr.55/27.06.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.56/27.06.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari - jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.57/27.06.2018 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28
Hotărârea nr.58/09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 30 decembrie 2017 pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal în sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.59/09.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la 30 decembrie 2017 pentru obiectivul de investiții „Construire Școală Primară în sat Mălăești, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.60/20.07.2018 privind aprobarea înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru înființare rețea de gaze naturale în comuna Gropnița
Hotărârea nr.61/20.07.2018 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Săveni din comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.62/08.08.2018 privind aprobarea demolării corpului de clădire intitulat Școala Veche Săveni, identificat în domeniul public al comunei Gropnița la pozițiile 163, în vederea realizării investiției „Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.63/08.08.2018 privind aprobarea demolării corpurilor de clădire din perimetrul Școlii Sîngeri, identificate în domeniul public al comunei Gropnița la pozițiile 8 și 162, în vederea realizării investiției „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală primară în sat Sîngeri, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.64/31.08.2018 privind aprobarea asocierii Comunei Gropnița ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară COMUN GAZ N-E IAȘI, a Actului constitutiv și Statutului „Asociației de dezvoltare Intercomunitară COMUN GAZ N-E IAȘI"
Hotărârea nr.65/31.08.2018 privind stabilirea datei la care va fi organizată și sărbătorită „Ziua comunei Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.66/31.08.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.67/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după achiziții pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal în sat Săveni, comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.68/31.08.2018 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL nr.42 din 2006 domnului Ignat Cătălin
Hotărârea nr.69/31.08.2018 privind acordarea unui lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.70/25.09.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activităților comerciale în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.71/25.09.2018 privind rectificarea Bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.72/25.09.2018 privind implementarea proiectului „Construire copertină pentru desfășurare activități comerciale în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.73/25.09.2018 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2018
Hotărârea nr.74/30.10.2018 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri comunale degradate în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.75/30.10.2018 privind participarea comunei Gropnița, județul Iași, în vederea înființării unei ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARĂ, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor din N-E județului Iași
Hotărârea nr.76/30.10.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.77/16.11.2018 privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară COMUN GAZ N-E IAȘI
Hotărârea nr.78/16.11.2018 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1000 mp aflat în patrimoniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.79/16.11.2018 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.80/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019
Hotărârea nr.81/29.11.2018 pentru validarea Dispoziției primarului comunei nr. 200 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Hotărârea nr.82/29.11.2018 privind însușirea Acordului de cooperare privind oraganizarea și exercitarea activității de audit public intern
Hotărârea nr.83/29.11.2018 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.84/29.11.2018 privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține într-o gospodărie de către beneficiarii de ajutor social
Hotărârea nr.85/29.11.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări ce vor fi realizate în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.86/29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.87/29.11.2018 privind angajarea unei persoane, pe post de referent, prin Asociația comunelor din România, filiala județeană Iași
Hotărârea nr.88/29.11.2018 privind rectificarea bugetului Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.89/29.11.2018 privind modificarea salariului de bază al personalului contractual din cadrul Bibliotecii comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.90/29.11.2018 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.91/05.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - „Reabilitare drumuri comunale degradate în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.92/05.12.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitare drumuri comunale degradate în comuna Gropnița, județul Iași"

Vizualizari: 228
Data creare: 14-03-2019 23:41:07

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Localitatea Săveni, județul IașiComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

Drepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid informativ mediuDrepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid reciclare deșeuri

Gestionarea deșeurilorGhid reciclare deșeuri

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesionalăAnunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională